СООПШТЕНИЈА
 

ДОМА

За Геосфера

Проекти

Натпревари

Соопштенија

Фото-галерија

Екскурзии

Коментари

Занимливости

Гео-прозорец


 

 

Почитувани,

          Регионалното географско друштво „Геосфера“ од Битола, Ве поканува да присуствувате на седмото годишно собрание кое ќе се одржи во просториите на СОУ Гимназија „Јосип Броз-Тито“ - Битола, на 02.03.2013 год. (сабота) со почеток во 10.00 часот.

Дневен ред:

1. Извештај за работата на РГД „Геосфера“-Битола за 2012 год.

2.    Информација за одржаните едукативни предавања и работилници за учениците од основните училишта и доделување на потврди за активно учество во овие предавања (за учениците и наставниците).

3.    Презентација на активностите на друштвото за 2013 год.

4.    Регионални натпревари по географија за 2013 год.

5.    Семинар за наставниците по географија во Институтот за географија во Скопје.

6.    Презентација на веб страници корисни во наставата по географија

7.    Разно

Со почит,

                                Претседател: Мите Ристов


ИЗВЕСТУВАЊЕ по повод претстојниот регионален
натпревар по географија за 201
3 година

        Регионалното географско друштво „Геосфера“ – Битола
ги известува сите наставници/професори по географија од основните и средните училишта дека регионалниот натпревар по географија, ќе се одржи на

30.03.2013 год. (сабота), во ОУ „Stiv Naumov“, Битола, со почеток во 10,00 часот.

ПРОПОЗИЦИИ

за одржување на натпреварите по географија за ученици

од основните и средните училишта во Република Македонија

Претседателството на Македонското географско друштво во соработка со регионалните друштва, советниците по географија, наставни­ци­те и професорите, традиционално организира натпревари по географија.

Во учебната 2012-2013 година натпреварите по географија ќе се одржат на училишно, општинско, регионално и државно ниво.

Согласно одлуката на Македонското географско друштво за натпрева­рите по географија се предвидени следните теми:

1.    Теми за натпревари за основно образование

Содржините од учебникот за седмо одделение кои се однесуваат на Европа.

2.    Теми за натпревари за средно образование

Содржини од учебникот за средно образование кои се однесуваат на географијата на Република Македонија за втора година гимназија (само природно- географските и социо-географските карактеристики)

3.    Теми за натпревари за средно стручно образование

Содржините од учебникот по географија од средно стручни училишта.

Напомена: Во зависност од бројот на пријавени натпреварувачи од средните стручни училишта натпреварот ќе се организара со тест или со конкретно поставени прашања.

Регионалните натпревари по географија се предвидува да се одржат на 30 Март 2013 година.

Државниот натпревар по географија ќе се одржи на 13 Април 2013 година.

Натпреварите ќе се реализираат со решавање на тест (освен за средните стручни училишта каде може да биде поинаку).

Местото на одржување е по општини, односно региони, а за местото на државниот натпревар ќе бидете дополнително информирани.

          Тестовите за општинските, односно регионалните натпревари ќе бидат подготвени и дистрибуирани со помош на советниците по географија или претставници на Претседателството на МГД. Тестовте за државниот натпревар се во надлежност на Претседателството на Македонското географско друштво.

          Право на учество на државните натпревари имаат учениците кои освоиле прво и второ место на општинските, односно регионалните натпревари односно по двајца ученици од општините според  административно тери­тори­јална поделба со 34 општини: Берово, Битола, Брод, Валандово, Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Свети Николе, Струга, Стру­ми­ца, Скопје (Гази Баба, Кисела Вода, Центар, Карпош, Чаир), Тетово, Велес и Штип.

Награди ќе бидат доделени за освоено прво, второ и трето место за сите три групации на уче­ници, како и три освоени награди врз основа на процентот на освоени бодови.

Наградите се единствени без било какво подвојување на учениците.

Напомена: Молиме координирајте се со своите колеги од училиштата од Вашата околина и разменете информации во врска со натпреварите по географија како би имале помасовно учество на учениците на истите.

Македонско Географско ДруШтво

                                                                                 Претседател

                                                        

Проф. д-р Благоја Маркоски с.р.          

 

Превозот до местото каде се реализира натпреварот паѓа на терет на училиштата кои учествуваат.


 

Предлог за промена на наставната програма по предметот географија за 7 одд.

          Собранието на Регионалното географско друштво „Геосфера“ од Битола, на работниот состанок одржан на 05.09.2009 год., расправаше за измените во наставната програма по предметот географија за 7 одд. и ги изнесе следниве проблеми и предлог мерки. Истите се испратени до следниве институции:

 • Биро за развој на образованието

 • Министерство за образование и наука

 • Македонско географско друштво

          ПРОБЛЕМИ

          Иако замислата за регионален пристап во наставните содржини по географија за 7 одд. е добра, сепак при расправата за наставната програма беа изнесени повеќе заклучоци за негативните ефекти од оваа програма.

 1. Како најголем проблем со кој се сретнаа наставниците при изработката на годишните и тематските планирања е огромниот број на наставни содржини кои се дел од наставната програма за 7 одд., а веќе се преточени и во новите учебници по географија за 7 одд. (вкупно 66 настави содржини т.е. методски единици -лекции). Ако се има во предвид дека вкупниот годишен фонд на наставни часови по предметот географија изнесува 72 часа, тогаш се гледа дека според оваа наставна програма за повторување, утврдување и друг тип на часови се предвидени само 6 часа! Веднаш се поставува прашањето, како е можно учениците да ги совладаат наставните содржини со само 6 часа наменети за повторување на годишно ниво! Би сакале да потенцираме дека наставните содржини во секоја тема воопшто не се сродни една со друга, така да нивното спојување е невозможно.
   

 2. Како голем проблем со кој се соочуваме е и ненавремената информираност на наставниците за промените во наставната програма. За овие измени дознавме во моментот кога требаше да одбереме нови учебници за 7 одд. т.е. неколку дена пред почетокот на новата учебна година.
   

 3. Поголем дел од авторите кои ја изработиле наставната програма по географија за 7 одд. демантираат дека учествувале во изработка на истата, со што, се става под знак прашање валидноста на оваа наставна програма. Овие констатации ги поткрепуваме со демантите на наведените автори, Доц. д-р Никола В. Димитров, кој воедно е и претседател на РГД „Геосфера“, Ивица Гиевски, Советник во Бирото за равој на образовнието, како и на демантот на Проф. д-р Никола Панов објавен во дневниот весник „Дневник“ (истиот можете да го видите во архивата на веб страница на горенаведениот весник: http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?temID=9A57C815C7700A4493E679EB3BB67A9B

ПРЕДЛОГ МЕРКИ

Собранието на Регионалното географско друштво „Геосфера“ од Битола, за време на расправата за измените во наставната програма по предметот географија за 7 одд. предложи неколку мерки со кои смета дека ќе можат да се надминат претходно истакнатите проблеми.

 1. Промена на наставната програма по географија за 7 одд. и застапеност на 40 до 45 наставни содржини и најмалку 1/3 од вкупниот фонд на часови за повторување.
   

 2. Избегнување на наставни содржини кои се повторуваат, со што се оптоварува наставната програма. Пред сè, се мисли на содржини кои се застапени во општиот дел за континентите и во регионалниот дел (Пр: Население на Европа со население во Јужна Европа, или пак, Клима во Европа со клима во Западна Европа, и сл.).
   

 3. Бидејќи евентуалната промена на наставната програма би се случила од наредната учебна година, за да може да се реализира оваа наставна програма, да им се дозволи на наставниците да можат да селектираат делови од наставните содржини (20-30%). Овој предлог го поткрепуваме со постоечкото решение за селекција на наставните содржини по предметот историја во гимназиското образование!
   

 1. Бирото за развој на образованието да изготви правилник на кој начин да се реализира наставната програма по географија за 7 одд. со конкретни чекори околу адаптирање на годишното и тематското планирање со постоечката ситуација на 66 наставни содржини.
   

 1. Од страна на Бирото за развој на образованието да бидат објавени имињата на авторите кои ја креирале наставната програма по географија за 7 одд.
   

 1. Да се изготват измени во законот за изработка на учебници, при што предлагаме, во изработката на секој учебник задолжително да бидат вклучени по:

·         еден советник од Бирото за образование,

·         еден факултетски професор и

·         двајца професори/наставници практичари вклучени во наставниот процес.

 

Регионално географско друштво

„Геосфера“ - Битола